ครูแก้ว

อ.อนงค์นาถ  สุวรรณมาโจ  (ครูแก้ว)
ครูผู้สอนหลักสูตรศิลปะการแสดง

การศึกษา              ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชน  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลับวิศว ภารตี ศานตินิเกตัน ประเทศอินเดีย  

ประสบการณ์การทำงาน   -           ปี ๒๕๔๖ เริ่มทำงานเกี่ยวกับละครเพื่อการศึกษา โดยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆและสมาชิกจำนวน ๑๐-๑๕ คน ทำกิจกรรมละครสัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทย ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ละคร” เป็นกระบวนการเรียนรู้และการฝึกฝนทั้งกระบวนอีกทั้งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่แยบคายและมีชั้นเชิง จึงมีความมุ่งมั่นที่จะนำละครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา โปรเจคละครสัญจรที่เสนอไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศได้รับการตอบรับและความสนใจ ทั้งจากนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้บริหาร เป็นอย่างดีนานนับ ๑๐ ปี

-                    ปี ๒๕๔๙  เล็งเห็นว่า ละคร ไม่ได้มีความหมายอยู่แค่เพียงความบันเทิง หรือกิจกรรมสันทนาการ ความเชื่อมั่นที่ว่าละครสามารถใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาคนไปในทิศทางที่ดีได้ เกิดผลทางบวกทั้งตัวผู้เล่นและผู้ชม จึงเริ่มทำโรงเรียนทางเลือก (Home School) ที่ใช้ละคร เป็นเครื่องมือ ในการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น และคิดดี เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าส่วนตัว ภายใต้ชื่อ โรงเรียนละครกลางทุ่ง คณะละครมรดกใหม่ โดยมีอาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ปรมาจารย์ด้านละครเพื่อการศึกษา เป็นประธานองค์ความรู้ เป็นเสาหลักในการก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรื่อง โรงเรียนมีวิถีภายใต้หลักปรัชญาง่ายๆ ๖ ข้อ คือ

๑.      พร้อมใจกันทำพร้อมใจกันเลิก: สร้างความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

๒.    ทำแล้วทำเล่าจนทำได้: พัฒนาทักษะทางด้านการคิด-อ่าน-เขียนและการละคร

๓.     แผ่วที่ผลทำที่เหตุ : นำพาชีวิตไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์จนเกิดโยนิโสมนสิการ

๔.     อยู่อย่างต่ำทำอย่างสูง :เน้นการดำรงอยู่อย่างเรียบง่ายพอเพียงและมีสุนทรียศาสตร์

๕.     ไม่มีเรื่องที่เล่าไม่ได้ มีแต่คนที่เล่าไม่เป็น: เน้นที่การมีอุดมการณ์ทำเพื่อผู้อื่น

๖.      เป็นอย่างที่สอน เพื่อจะสอนอย่างที่เป็น: เน้นการให้เป็นตัวอย่างที่ดี

 

-                    ปี ๒๕๕๑ ทำงานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการทำประโยชน์ให้กับคนในท้องถิ่น และชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ในละแวกโรงเรียน จึงได้ทำกิจกรรม เทศกาลละครนานาชาติขึ้น โดยการเชิญพรรคพวกเพื่อนพ้อง นักการละครชั้นครู จากต่างประเทศ มาให้ความรู้และเวิร์คชอปให้กับนักเรียน และเยาวชนในท้องถิ่น รวมทั้งนำโปรดัคชั่นละครเวทีคุณภาพมาจัดแสดงให้ชาวชุมชนได้ดูทุกค่ำคืนตลอดเทศกาล กิจกรรมเทศกาลละครนานาชาตินี้จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา สามปี กินระยะเวลาปีละประมาณ ๑ เดือนต่อปี ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจมาก คือ เยาวชนมีทางเลือกในการใช้เวลาว่าง เห็นว่าการฝึกละคร การอ่านหนังสือ และการศึกษางาศิลปะสนุกกว่าการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ในส่วนของชุมชน ชาวบ้านก็ได้มีกิจกรรมสันทนาการยามค่ำคืน และยังมีรายได้จากการขายของเล็กๆน้อยๆด้วย ในส่วนของนักการละครเองยิ่งน่าสนใจ เพราะเป็นครั้งแรกที่การนำงานศิลปะที่เข้าถึงยากลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง เกิดความใกล้ชิดระหว่างศิลปินและชาวบ้านมากยิ่งขึ้น 

-                    ปี ๒๕๕๒ ทำกิจกรรมละครบำบัด โดยการนำละครเข้าไปเผยแพร่ในกลุ่มเยาวชนในสถานพินิจ  เปิดโอกาส สร้างพื้นที่ และสร้างความศรัทธาในตนเองให้กับเยาวชนที่ถูกคุมขัง

-                    สรุปรวมประสบการณ์การทำงานด้านละครเพื่อการศึกษานาน 9 ปี ก่อนจะลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอื่นอันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการด้านการแสดง

11/5 ถนนจ่าบ้าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-327102-3 โทรสาร 053-327104

www.hugacademy.com E-mail : hughug@windowslive.com
Design by ruok.co.th